NESTEN

 

A NEST

01-01-2008

3 teven & 1 Reu 

Cheyenne

X

Karl vom Hause Neubrand

 

B NEST

07-07-2009

3 teven & 4 reuen

Cheyenne

X

Rottlines Glenn

C NEST

09-01-2011

1 Teefje

Cheyenne x Pontus

D NEST

28-01-2012

 4 teven & 3 reuen

Biloxi x Pontus

E NEST

01-08-2013

3 teven & 5 reuen

Biloxi X Aaron v Moserbear

 

F NEST

21-03-2014 

8 teven & 5 reuen

Chess X Jero v Moserbear

 

G NEST

13-09-2014

3 teven & 5 reuen

Biloxi X Pontus

 

H NEST

01-02-2015

8 teven & 3 reuen

Extreme X Festo

 

 

I NEST

16-09-2015

4 teven & 6 reuen

Biloxi X Yam

 

 

J NEST

21-09-2015

4 teven & 3 reuen

Chess X Aaron

 

K NEST

09-09-2016

1 male & 8 females

Extreme X Pontus

 

L Nest

18-04-2017

1 teef & 5 reuen

Chess X Jalo

 

M NEST

05-02-2018

4 teven & 3 reuen

Bobby X Hummer

 

N NEST

22-05-2018

4 teven & 6 reuen

Extreme X Yozzie

O Nest

10-05-201

4 teven & 5 reuen

Bobby X Wagner

P NEST

14-05-2020 

5 teven & 4 reuen

Extreme X Wagner 

 

 

Q NEST

13-01-2021

5 teven & 3 reuen

Bobby X Gallardo

 

R NEST

27-02-2022

5 teven & 3 reuen

Bobby X Gallardo